08-6440200
nisan@nisan-law.co.il

Archive for מאי, 2015

ועדת ההשגות על החלטות ועדת הקבלה לישובים בנגב ובגליל

ועדת הקבלה לישוב הקהילתי גבעות בר דחתה את מועמדות בני הזוג ס', בני הזוג הגישו, באמצעות בא כוחם עוה"ד ניסן סריזדה, השגה על החלטת ועדת הקבלה, במרכז השגה זו ניצבה בקשה לביטול החלטת ועדת הקבלה ליישוב גבעות בר מתוקף החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (תיקון מס' 8) התשע"א-2001. (להלן: "החוק")….