08-6440200
nisan@nisan-law.co.il

מקרי בוחן

ועדת ההשגות על החלטות ועדת הקבלה לישובים בנגב ובגליל

ועדת הקבלה לישוב הקהילתי גבעות בר דחתה את מועמדות בני הזוג ס', בני הזוג הגישו, באמצעות בא כוחם עוה"ד ניסן סריזדה, השגה על החלטת ועדת הקבלה, במרכז השגה זו ניצבה בקשה לביטול החלטת ועדת הקבלה ליישוב גבעות בר מתוקף החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (תיקון מס' 8) התשע"א-2001. (להלן: "החוק")….